De 100 mest populære bibelvers

Nyd denne liste over de 100 mest populære bibelvers i verden.

Hvad er de mest populære bibelvers?

Biblegateway har offentliggjort en liste over de bibelvers, som folk søger mest på. Som en af de mest benyttede online bibelsites med millionvis af besøgende har de dermed god data til at retfærdiggøre, hvad de mest populære bibelvers er.

Læs også: Sådan bliver du frelst

Her kommer de 100 mest populære bibelvers – på dansk:

1. Johannesevangeliet 3:16

”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv”.

2. Jeremias bog 29:11

”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.”

3. Romerbrevet 8:28

”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet.”

4. Fillipperbrevet 4:13

”Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.”

5. Første Mosebog 1:1

”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.”

6. Ordsprogenes bog 3:5

”Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt.”

7. Ordsprogenes bog 3:6

”Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.”

8. Romerbrevet 12:2

”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”

9. Fillipperbrevet 4:6

”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.”

10. Matthæusevangeliet 28:19

”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.”

11. Efeserbrevet 2:8

”For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds.”

12. Galaterbrevet 5:22

”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed.”

13. Romerbrevet 12:1

”Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste.”

14. Johannesevangeliet 10:10

”Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.”

15. Apostlenes gerninger 18:10

”Og ingen skal lægge hånd på dig og gøre dig fortræd; for jeg har et talstærkt folk i denne by”.

16. Apostlenes gerninger 18:9

”Og Herren sagde til Paulus i et syn om natten: ‘Frygt ikke! Men tal, og ti ikke, for jeg er med dig.’”

17. Apostlenes gerninger 18:11

”Så boede Paulus dér i halvandet år og underviste om Guds ord iblandt dem.”

18. Galaterbrevet 2:20

”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.”

19. Første Johannesbrev 1:9

”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.”

20. Romerbrevet 3:23

”For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud.”

21. Johannesevangeliet 14:6

“Jesus sagde til ham: ‘Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.’”

22. Matthæusevangliet 28:20

”Og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

23. Romerbrevet 5:8

”Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.”

24. Fillipperbrevet 4:8

”I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.”

25. Fillipperbretvet 4:7

”Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”

26. Josvabogen 1:9

”Jeg har jo indsat dig; vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går.”

27. Esajas bog 40:31

”Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.”

28. Efeserbrevet 2:9

”Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.”

29. Romerbrevet 6:23

”For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.”

30. Galaterbrevet 5:23

”Mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!”

31. Esajas bog 53:5

”Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.”

32. Første Petersbrev 3:15

”Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har.”

33. Andet Timotheusbrev 3:16

”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed.”

34. Matthæusevangeliet 6:33

”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.”

35. Hebræerbrevet 12:2

”Idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone.”

36. Første Petersbrev 5:7

”Og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.”

37. Efeserbrevet 2:10

”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.”

38. Første Korintherbrev 10:13

”De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.”

39. Matthæusevangeliet 11:28

”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”

40. Hebræerbrevet 11:1

”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.”

41. Andet Korintherbrev 5:17

”Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!”

42. Hebræerbrevet 13:5

”Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: ‘Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.’”

43. Andet Korintherbrev 12:9

”Men han svarede: ‘Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig.’”

44. Romerbrevet 10:9

”For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses.”

45. Esajas Bog 41:10

”Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud, Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.”

46. Første Mosebog 1:26

”Gud sagde: ‘Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.’”

47. Matthæusevangeliet 11:29

”Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle.”

48. Johannesevangeliet 16:33

”Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.”

49. Apostlenes Gerninger 1:8

”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.”

50. Andet Timotheusbrev 1:7

”For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.”

51. Esajas bog 53:4

”Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud.”

52. Andet Korintherbrev 5:21

”I har hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke begå drab,‹ og: ›Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen.”

53. Romerbrevet 15:13

”Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!”

54. Johannesevangeliet 11:25

”Jesus sagde til hende: ‘Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.’”

55. Hebræerbrevet 11:6

”Og når han igen fører sin førstefødte ind i verden, siger han: Alle Guds engle skal kaste sig ned for ham.”

56 . Johannesevangeliet 5:24

”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.”

57. Jakobsbrevet 1:2

”Brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags.”

58. Esajas Bog 53:6

”Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham.”

59. Apostlenes Gerninger 2:38

”Peter svarede: ‘Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.’”

60. Efeserbrevet 3:20

”Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår.”

61. Matthæusevangeliet 11:30

”For mit åg er godt, og min byrde er let.”

62. Første Mosebog 1:27

“Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.”

63. Kolossenserbrevet 3:12

”Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.”

64. Hebræerbrevet 12:1

“Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os.”

65. Jakobsbrevet 5:16

”Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.”

66. Apostlenes Gerninger 17:11

”Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.”

67. Fillipperbrevet 4:19

”Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.”

68. Johannesevangeliet 1:1

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.”

69. Første Korintherbrev 6:19

”Da de havde tilbagelagt femogtyve til tredive stadier, ser de Jesus gå på søen og nærme sig båden, og de blev grebet af frygt.”

70. Første Johannesbrev 3:16

”Deraf kan vi vide, at vi er af sandheden, og over for ham kan vi bringe vort hjerte til ro.”

71. Salmernes Bog 133:1

”Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen!”

72. Johannesevangeliet 14:27

”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.”

73. Hebræerbrevet 4:12

”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.”

74. Johannesevangeliet 15:13

”Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.”

75. Mikas Bog 6:8

”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.”

76. Romerbrevet 10:17

”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.”

77. Johannesevangeliet 1:12

”Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn.”

78. Jakobsbrevet 1:12

”Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham.”

79. Jakobsbrevet 1:3

”I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed.”

80. Romerbrevet 8:38

”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter.”

81. Romerbrevet 8:39

”Eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.”

82. Hebræerbrevet 10:25

”Og lad os ikke svigte vor egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig.”

83. Andet Petersbrev 1:4

”Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.”

84. Fillipperbrevet 1:6

”Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag.”

85. Salmernes bog 133:3

“Det er som Hermons dug, der falder på Zions bjerge. For dér giver Herren velsignelsen, livet i al evighed.”

86. Hebræerbrevet 4:16

“Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.”

87. Salmernes bog 37:4

”Find din glæde i Herren så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker.”

88. Johannesevangeliet 3:17

”For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.”

89. Apostlenes Gerninger 4:12

”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.”

90. Esajas Bog 26:3

”Og hvis vilje er fast. Du bevarer freden, for de stoler på dig.”

91. Første Petersbrev 2:24

”På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår blev I helbredt.”

92. Josvabogen 1:8

”Denne lovbog skal du altid have på dine læber; du skal grunde på den dag og nat og omhyggeligt gøre alt, hvad der står i den; da vil det gå dig godt, da vil du have lykken med dig.”

93. Matthæusevangeliet 28:18

”Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: ‘Mig er givet al magt i himlen og på jorden.’”

94. Kollossenserbrevet 3:23

”Hvad I end gør, gør det af hjertet – for Herren og ikke for mennesker.”

95. Matthæusevangeliet 22:37

”Han sagde til ham: ‘Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’”

96. Salmernes Bog 133:2

”Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.”

97. Matthæusevangeliet 5:16

”Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.”

98. Esajas Bog 55:8

”For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren.”

99. Hebræerbrevet 4:15

”For et sted har han sagt således om den syvende dag: ‘Og på den syvende dag hvilede Gud efter alle sine gerninger.’”

100. Johannesevangeliet 13:35

”Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.”

Listen er bragt med tilladelse fra Biblegateway.com.

Vær med til at redde liv! Støt Jesusfrelser.dk med 100kr. Beløbet går ubeskåret til facebookannoncer med vores artikler.

Send til MobilePay 1206LR, så flere danskere kan læse Jesus at kende.

Del artiklen med andre:

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *